40.3.6. Fujian Province (辽宁省)

Below Zhejiang. The one closest to Taiwan (Republic of China, 台湾, 中華民國).